Đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư

Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Ðầu tư Thành phố Hồ...