Cho thuê tài chính: Nguy cơ nhường sân cho doanh nghiệp ngoại?

Nhu cầu vốn trung – dài hạn của nền kinh tế Việt Nam ước khoảng...