Thoả thuận thuế tối thiểu toàn cầu gặp khó

Kế hoạch áp thuế tối thiểu toàn cầu lên các công ty đa quốc gia...