Thay đổi cách tiếp cận đối với can thiệp sớm tổ chức tín dụng

Việc xây dựng, thực hiện các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng...