Hoàn thiện quy định can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng

Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Các tổ chức tín dụng...