Kiều hối đạt kỷ lục mới

Kiều hối có ý nghĩa về nhiều mặt và năm 2023 đã đạt kỷ lục...