Trung Quốc với 24 giải pháp mới trong thu hút FDI

Động thái của các bộ, ngành, đến lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cho thấy,...