Tăng cường đấu giá trực tuyến, nâng tiền đặt trước với tài sản có giá trị lớn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoàn thiện dự án Luật sửa...