Sản xuất công nghiệp tăng ở 56 địa phương

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ...